Profil von Horst Stichauner

HFM Horst Stichauner

Ausbildung/Kurse

Grundschulungslehrgang I (1980)
Erweiterte Grundausbildung (1983)
Atemschutzlehrgang PA (1985)
Gefährliche Stoffe Lehrgang (1997)
Gruppenkommandantenlehrg. (1997)
Hydr.Rettungsgerätelehrgang PKW (1999)
Techn.Lg. II Druckbelüfter (1999)
Atemschutzbeauftragtenlg. (2000)
Techn.Lg. II Öl,Gas,Strom Info (2000)
Motorsägenlehrgang I (2001)
Jugendbetreuerseminar (2002)
Jugendbetreuerseminar (2002)
Jugendbetreuerseminar - Bewerb (2003)
Seminar "Ausbilder in der Feuerwehr" (2004)
Tunnellehrgang (2005)
Vorbereitungslehrgang für FLA (2005)
Bewerterlehrgang - Jugend (2006)
Taktik - Seminar (2007)

Leistungsabzeichen

Bundeseinh.Laz.in Bronze
Bundeseinh.Laz. in Gold
FLA Bronze B
Leistungsabz. STUFE III S
Leistungsabz. STUFE IV neu
Leistungsabzeichen Stufe I
Leistungsabzeichen Stufe II
Leistungsabzeichen Stufe III